Father Sacrificed His Only Son

තම එකම පුත්‍රයාව පූජා කළ පියා

මෙම වීඩිෝ පටය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1930 ගන් වල දී සිදු වූ සත්‍ය සිදුවීමක් පදනම් ොටගෙන නිපදවූවකි. මෙම වීඩිෝවට චෙක් භාෂාවෙන් "ොස්ට්" [Most] යන නම දී තිේ. එහි ේරුම "පාලම" [The Bridge] යන්න ය. මිනිස් පිරිවරකේ ජීවිත ගළවා ගැනීම සඳහා තම හුරතල් ආදර කුඩා පුතුව බිළි දුන් පියෙකු පිළිබඳ කථා ේමාවක් මෙහි අන්තර්ගත ේ. ේම්ස් නදිය හරහා වැටී ඇති දුම්රිය පාලම දුම්රිය ධාවනය ොවන අවස්ථා වල දී කුඩා නැව් හා යාත්‍රා ගමන් කිරීම සඳහා කාලසටහනකට අනුව උස් පහත් කිරීම සිදු කරයි. ලීවරයකින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම පාලම උස් ෝ පහත් කිරීම සඳහා Bridge Master යනුවෙන් හඳුන්වන ක්‍රියාකරුවෙකු සිටියි. ඔහුට සිටිේ එකම කුඩා පුතෙකු පමණි. පියා පාලම ක්‍රියාත්මක කරවන ආකාරය හා ඒ පාලම මතින් දුම්රිය ගමන් කරන ආකාරය දෙස බලා සිටීමට එම කුඩා පුතු ප්‍රිය කළා. දිනක් පාලම් ක්‍රියාකරු තම පුතව තම ේවා ස්ථානයට කැඳවාගෙන ේ ය. පුතා ේල් පාසෙල්ලම් කරමින් විෝද වන අයුරු දැක ඔහු සතුටු වුණා. ේ පුතා විෝදයට මසුන් ඇල්ලීමටත් ආශා කළා. තාත්තා ේවයෙදෙන අතර පුතා මසුන් ඇල්ලුවා. 

හදිසිේ ම සංඥා පුවරුවල ෝෂයක් හට ගන්නවා. පාලම ඔසවා තියෙද්දී දුම්රියක් ේගයෙන් පාලම දෙසට ඇදී එනවා. පාලම ඔසවා ඇති බව දුම්රි රියදුරු දැන සිටිේ නැහැ. දුම්රිය එන බව පාලම් ක්‍රියාකරු දුටුේත් නැහැ. මසුන් අල්ලමින් සිටි කුඩා පුතු මෙය දකිනවා. ඔහු මහ හඬින් කෑ ගසා දුම්රිය පැමණෙන බව පියාට කියනවා. පාලම වහාම පාත් කරන්න කියා ඔහු කෑගසනවා. නමුත් පියාට ඒ බව සෙන්ේ නැහැ. කුඩපුතු පාලම යටට දුවගෙන ඇවිත් එහි තිබෙන කුඩා ලීවරය ඇද පාලම පාත් කරන්න උත්සහ කරනවා. දුම්රියක නාදය ඇසී පයා හිස ඔසවා බලන විට දුම්රිය එන බව ඔහු දකිනවා. පියා බලන්ේ තම කුඩා පුතු ේද කියල. ඒත් ඔහු ේන්න නැහැ. ඔහු ේ ගිහිල්ල ද? පියා පුතුට හඬ ගසනවා. ඒත් ේන්න නැහැ. හදිසිේ ම ඔහු දකිනවා පුතා පාලම යට ලීවරය අදින්න උත්සහ කරන බව. ඔහුට එය ඇදගන්න ශක්තියක් නැහැ. කුඩා පුතු පාලම ක්‍රියාකරන යන්ත්‍රය තුළට ඇදගෙන වටෙනවා තාත්තා දකිනවා. දැන් ොකද කරන්ේ? දුම්රිය පාලම අසලට ම පැමිණිලා. පාලම පහත් කරන ලීවරය ඇද්ොත් පුතා යන්ත්‍රයට අසුවෙලා මැරෙනවා. පාලම පහත් ොකොත් දුම්රිය ගඟට වැටී විශාල විනාශයක් වෙනවා. එම දුම්රිඒ වන විට මගීන් 400 ක් ගමන් කරමින් සිටියා. ඒ අයගෙන් සමහර හුඟක් විෝද වෙමින් සිටිය. සමහරු කල්පනා කරමින් සිටියා. තවත් සමහරු නිදා වැටෙමින් සිටියා. මම දුම්රිය පාලම පහත් කර මිනිසුන්ව ේරගන්නවා ද? නැතිනම් මේ එකම ආදර කුඩා පුතුව ේරගන්නවා ද? කරන්ොකක් ද? සිත සිතා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉක්මන් තීරණයක් ගත යුතුයි. ේ පියා තම රැකියාවට ආදරය කරපු, තම වගකීම් නිවැරදිව ඉටු කරපු අවංක ේවකයෙක්. ඔහු ොතකට තම කුඩා පුතුව අමතක කළා. ඔහු අන් මිනිසුන්ේ ජීවිතයට මුල් තැන් දුන්නා. දෑස් පියගෙන ලීවරය පහතට ඇද දුම්රිය පාලම පහත් කළා. ඔහු දුටුවා ඔහුේ පුතු පාලේ යන්ත්‍රයට හිර වී මිය යනවා. 

පාලම පහත් වුණ; දුම්රිය ඉදිරියට ම ඇදී ගියා. ඒත් කවුරුත් ේ පියාේ ක්‍රියාව දුටුේ නැහැ. කිසිවෙකුට කිසි ගණනක් නැහැ. “ඇයි මිනිසුේ නුඹලට ේන්නෙ නැද්ද මේ පුතා නුඹලා නිසා මැරුණා. මම නුඹලාේ ජීවිත ගළවන්න මේ එකම හුරතල් කුඩා පුතුව පරිත්‍යාග කළා. නුඹලාට කිසි ගානක් නැද්ද?" කියා තාත්ත මහ හඬින් වැළපුණා. 

දෙවියන් වහන්ේත් තම එකම පුතුව පරිත්‍යාග කළ දුම්රිය පාලම් ක්‍රියාකාර පියා වගෙයි. තම ඒක ජනිත පුත්‍රයාව අප සැමේ ගැළවීම වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළා. ඒත් ඒ බව දන්නේ කී දෙනෙක් ද?‍ එය පිළිගන්නේ කී දෙනෙක් ද? “දෙවියන් වහන්ෝකයාට ොතරම් ්‍රේම කළ ේක් ද කීවොත් ස්වකීය ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් වුව ද ොවට දෙවා වදාළ ේක. ේ කේ උන් වහන්කෙරෙහි අදහන සියලු දෙනා ම ොමැරී සදාතන ජීවනය ලබන පිණිස ය." (හාන් 3 : 16) 

මෙහි සම්පූර්ණ වීඩිෝව පහතින් නැරඹීමට හැකිය.

මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වූ එක්තරා තරුණ ළඳක් මෙම කුඩා පුතුේ විෝව හා එම පියාඅභීත පරිත්‍යාගය ගැන අවෝධ කරගෙන මතින් මිදී සිය ජීවිතය වෙනස් කරගත් අයුරු දෙවන වීඩි දැක්ේ. ඇතැම් අය ද දෙවියන් වහන්්‍රේමේ බලය පසක් කරගෙන සිය දිවිය වෙනස් කරගෙන දැහැමි වෙති.        
Share this video :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Video Vision - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger Re-Designed by:Clement & Lasith